הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") בעניין ת"צ (חיפה) 50807-10-15 ו-50737-10-15 מירב מרגלית נ' שקוף שזה טבעי בע"מ ו-אפקטבעי בע"מ ניתנת בזאת הודעה, בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 30.10.17 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה, ובהתאם לסעיף 18 (ג) לחוק תובענות ייצוגיות, בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה") שנחתם בעניין התובענה שהוגשה נגד שקוף שזה טבעי בע"מ ואפקטבעי בע"מ (להלן: "המשיבות") והבקשה לאשרה כייצוגית (להלן: "התובענה" ו"הבקשה לאישור"). עניינה של התובענה והבקשה לאישור בטענה, לפיה המשיבות שיווקו מוצרים הנחזים להיות לא כוללים חומר משמר, בעוד שבפועל, כך על פי טענת המבקשת, כללו המוצרים חומר משמר מסוג דו תחמוצת הגופרית. חברי הקבוצה המיוצגת עליה יחול הסדר הפשרה כוללת את: "כלל לקוחות המשיבות אשר רכשו את מוצרי הגרנולה, המכילים חומר משמר מסוג דו תחמוצת הגופרית, בסברם כי הם רוכשים מזון בריאות אשר אינו מכיל חומר משמר, ומכיל רכיבים טבעיים בלבד, כפי שמעיד הכיתוב עליו, כאשר בפועל במוצר קיים חומר משמר, שאינו רכיב טבעי." אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה הבקשה לאישור הסדר פשרה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה, רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין שבו עוסקת הבקשה לאישור או התובענה הייצוגית, ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור, וכן היועץ המשפטי לממשלה, רשאים להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בענין גמול ושכר טרחה שהוגשה לבית המשפט הנכבד. כמו כן, בפרק הזמן האמור לעיל, רשאי כל אדם אשר נמנה עם חברי הקבוצה, להודיע, בהתאם לאמור בסעיף 11 ו/או 18(ו) לחוק תובענות ייצוגיות, כי הוא אינו מעוניין שהסדר הפשרה יחול עליו (להלן: "הודעת פרישה"). הודעת הפרישה תישלח בכתב למזכירות בית המשפט, עם העתק לב"כ הצדדים (לפי הכתובות המצוינות להלן), אשר יימסר במסירה אישית או שישלח בדואר רשום עם אישור מסירה. בכפוף להוראות הסדר הפשרה, יחייב הסדר הפשרה את כל הנמנים עם הקבוצה המיוצגת, אשר לא מסרו הודעות פרישה כדין. תמצית הסדר הפשרה: כללי מוסכם על הצדדים, כי הסדר הפשרה, נועד לסיים את התובענה והבקשה לאישור הסדר הפשרה, מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהי, ואשר בכפוף לאישורו של בית המשפט, יביא לידי גמר ההליכים בתובענה ובבקשה לאישור, הכל על פי תנאי הסדר הפשרה. התחייבויות המשיבות במסגרת ההסדר התחייבו המשיבות לבצע את הפעולות, כדלקמן: 1. המשיבות יעניקו הטבה, בשווי כולל של 130,000 ₪. ההטבה תינתן בצורה של הנחות על המוצרים נשוא ההליך ותרומת מוצרים, הכל כמפורט להלן: 2. ביחס למשיבה 1, שקוף שזה טבעי בע"מ, תינתן הנחה בת 25%, מהעלות לצרכן, ביחס למוצר שלה, גרנולה 46% פירות, קשיו וגרעינים, למשך 5 חודשים, עוקבים או מפוזרים, ובתנאי שההטבה תסתיים לכל המאוחר בתוך 12 חודשים. אומדן שווי ההטבה הצרכנית של המשיבה 1 הינו 37,000 ₪. 3. ביחס למשיבה 2, אפקטבעי בע"מ, ההטבה תהא במתכונת של תרומת מוצרים של המשיבה 2, אשר תתפרס על פני 12 חודשים ממועד אישור ההסדר. 4. המוצרים הנתרמים על ידי המשיבה 2 יהיו בשווי כולל (מחיר לצרכן) של כ – 93,000 ₪ ויחד עם ההטבה הצרכנית בסך 37,000 ₪ של המשיבה 1 כאמור לעיל, תהא ההטבה הצרכנית הכוללת כאמור בסך של 130,000 ₪. 5. ככל שיתברר שבחודשים בהם ניתנה ההטבה של המשיבה 1 לציבור, נעשו מכירות נמוכות יותר של המוצר של המשיבה 1, תבוצע השלמה של תרומת מוצרים של המשיבה 2, כדי להבטיח שהסכום הכולל של הפיצוי לציבור, בסך של 130,000 ₪ כאמור, לא ייפגע. 6. לצורך פיקוח ביצוע ההסדר, תגשנה המשיבות לבא כוח המבקשת דו"ח דו חודשי, מאושר ע"י רו"ח של מפיץ המשיבה 1 לרשתות השיווק, ובו פירוט היקף המכירות של מוצר המשיבה 1 לרשתות השיווק בהנחה הצרכנית בתקופת הדו"ח, וכן דו"ח נוסף, מאושר גם הוא ע"י רו"ח המשיבה 2, אשר יפרט את היקף התרומה שניתנה מטעם המשיבה 2. 7. לאחר השלמת ההסדר, תוגש הודעה מוסכמת של הצדדים לבית המשפט, בצירוף תצהיר המשיבות אשר יפרט את הביצוע בפועל של ההטבה הצרכנית והתרומות שניתנו במסגרת ההסדר. 8. בכל הקשור לתיקון אריזות המשיבות, יבוצעו שינויים כמפורט להלן: המוצר של המשיבה 1, שונה המפרט שלו באופן כזה שאינו מצריך כיתוב בדבר נוכחות חומר משמר. לגבי המוצר של המשיבה 2, ישונה הכיתוב המצוי על המוצר, כך שהוא ישקף קיומו של חומר הנלווה לפירות המצוי במוצר זה. שינוי זה יבוצע בתוך 30 ימים מיום אישור הסדר הפשרה ע"י בית המשפט הנכבד. 9. הוסכם והובהר, כי המשיבות תהיינה פטורות מביצוע השינוי במוצרים שכבר שווקו לשווקים או שכבר יוצרו. 10. המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול לתובעת המייצגת ושכר טרחה לבאי כוחה - בהתאם להוראת סעיף 18(ז)(2) לחוק תובענות ייצוגיות, ממליצים הצדדים, כי לתובעת המייצגת ישולם גמול מיוחד בסך של 4,000 ₪, וכן החזר הוצאותיה במסגרת הגשת הבקשה, וניהול ההליך, בסך כולל של 10,000 ₪ וכן ישולם תשלום שכר טרחה לבאי-כוחה, בסך של 32,500 ש"ח בתוספת מע"מ כדין. ויתור על תביעות בכפוף לאישורו וביצועו של הסדר הפשרה, מוותרים התובעת המייצגת וחברי הקבוצה המיוצגת, כלפי המשיבות באופן סופי מלא ומוחלט, על כל טענה הנוגעת לעניין סימון שגוי על אריזות מוצרי המשיבות, כאמור בבקשה. מעשה בית דין בכפוף להתקיימותם של כל התנאים בהסדר הפשרה, יהווה פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה, מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה המיוצגת בקשר עם הטענות לעניין הנזקים שנגרמו כתוצאה מאי סימון של חומר משמר על גבי מוצרי המשיבות, כמפורט בתובענה ובבקשה לאישור. עיון בהסדר הפשרה: האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור בהודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה. הסדר הפשרה עומד לעיון במשרדי באי כוח הצדדים בתיאום מראש, לפי הכתובות המפורטות להלן: • משרד ב"כ המבקשת - עוה"ד דקל קרבר – רח' מוטה גור 7, פתח תקווה, טל': 03-6543000; פקסימיליה: 1533-6543000. • משרד ב"כ המשיבות - עוה"ד ניב גלנטי – רחוב הרב מרכוס 5, חיפה, טל: 04-8555494, פקסימיליה: 04-8555252. תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי חיפה (כבוד השופט מנחם רניאל) והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו מיום 13.12.17.

| | | | | | | english

Copyright 2004 Effectiveat. All rights reserved.

2004