הודעה בדבר אישור הסדר פשרה לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") בעניין ת"צ (חיפה) 36569-03-15 רועי תמיר וקרן תמיר נ' אפקטבעי בע"מ ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 9 בנובמבר 2017, ניתן פסק דין בבית המשפט המחוזי מרכז - לוד, על ידי כבוד השופטת אסתר שטמר, המאשר הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה") שנחתם בעניין התובענה שהוגשה נגד אפקטבעי בע"מ (להלן: "המשיבה") והבקשה לאשרה כייצוגית (להלן: "התובענה" ו"הבקשה לאישור"). עניינה של התובענה נשוא הסדר הפשרה, הינו הטענה כי המשיבה לא עמדה בחובתה על פי דין לסימון אריזות מוצרים באזהרה מפני חנק לילדים מתחת לגיל 5, לפי תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון אזהרה מסכנת חנק) התשס"ו-2006(להלן: "תקנות בריאות הציבור"). חברי הקבוצה המיוצגת עליה יחול הסדר הפשרה כוללת: " כל מי שרכש מן המשיבה מוצר גרנולה שעל אריזתו לא פורסמה "אזהרת חנק" לילדים מתחת לגיל 5, החל ביום 1.5.2013, והוא ארח או עשוי היה לארח ילדים בגיל זה". עיקרי הסדר הפשרה - המשיבה תקפיד על סימון המוצר ומוצרים דומים מפני אזהרת חנק כנדרש ותעניק הטבה לציבור בתרומת מוצרים בשווי צרכני של 20,000 ₪ לבתי חולים ברחבי הארץ. זאת במשך ארבעה חודשים רצופים, כאשר תרומת המוצרים החודשית לא תפחת מתרומה בשווי של 5,000 ₪ לחודש, עד לכיסוי מלוא שווי תרומת המוצרים. בתום כל חודש תעביר המשיבה לב"כ המבקש תצהיר אודות התרומה שבוצעה בפועל בחודש הרלוונטי, מלווה באישור רואה חשבון מטעמה. אישור הסדר הפשרה מהווה מעשה בית דין ביחס לעילות התביעה, אשר הן הללו שנמנו בבקשת האישור: הפרת חובת הגילוי והטעיה לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; פגיעה באוטונומיה והשפעה בלתי הוגנת; רשלנות, הפרת חובה חקוקה ותרמית לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש); ועשיית עושר ולא במשפט. הסדר הפשרה מהווה מעשה בית דין ביחס לסעדים שנתבקשו: פיצוי חברי הקבוצה; ותיקון אריזות המוצר בהתאם לתקנות בריאות הציבור. לא התקבלו התנגדויות או בקשות יציאה מהקבוצה. בית המשפט התייחס בפסק דינו לנושאים אשר הועלו על ידי היועץ המשפטי לממשלה. בית המשפט לא מצא מקום למינוי בודק על מנת שלא להכביר בהוצאות, בנסיבות העניין ובעיקר בנסיבות שוויה הנמוך של הפשרה, והסתפק במינוי באי כוח המבקשים בבדיקת ואישור האישורים החודשיים אשר נקבע כי על המשיבה לספק בדבר ביצוע תרומת המוצרים. האמור לעיל הינו תמצית בלבד של פסק הדין. ניתן לעיין בפסק הדין בפנקס התובענות הייצוגיות בכתובת http://elyon1.court.gov.il/heb/tovanot_y/list.htm נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.

| | | | | | | english

Copyright 2004 Effectiveat. All rights reserved.

2004